ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Alle diensten en prestaties zijn aangegaan tegen de navolgende algemene voorwaarden, die de klant uitdrukkelijk aanvaardt :

1. De facturen van DITELEC Bvba zijn netto contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap te 8820 Torhout, Rupelstraat 11, of door storting op de bankrekening aangeduid op haar facturen.

2. In geval van vertraging in betaling van meer dan 15 dagen zal van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest van 7% per jaar verschuldigd zijn. Tevens zal alsdan, ingevolge uitdrukkelijke overeenkomst met Ditelec Bvba, de hoofdsom van de factuur met 15% vermeerderd worden bij wijze van forfaitair schadebeding en zulks ongeacht de verschuldigde verwijlintresten en gerechtskosten ten laste van de debiteur.

3.Bestelde goederen dienen steeds betaald te worden ook al worden deze niet afgehaald.

4.Bestellingen van onderdelen via sms,mail,whatsapp,telefonisch of welke aard dan ook zullen bewaard worden tot de onderdelen betaald zijn en kunnen ten alle tijde gebruikt worden bij betwistingen.

5.Het uurloon kan ten alle tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging ook op reeds gemaakte offertes.

6.Ditelec Bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor goederen dewelke niet of laattijdig geleverd door toedoen van derden.

7. Eventuele klachten omtrent geleverde diensten moeten op straffe van laattijdigheid en niet-ontvankelijkheid aan Ditelec Bvba ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na geleverde prestaties.

8. Door de werken te laten uitvoeren gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

9. Alle eventuele betwistingen zullen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge. Het Belgisch Recht is steeds van toepassing.